zofim.org.il
  
 


 
שבט אילנות
חץ  פמ"ל שבטי דף הבית » שבט אילנות »פמ"ל שבטי

שכב"ג אילנות

הנחיות:

* יש לשלוח את האישור שבוע מראש.

* את הפמ"ל יגיש הרשג"ד הרלוונטי בלבד.

* האחריות על אישור הפמ"ל היא על הרשג"ד בלבד.

מקרים בהם יש צורך בפמ"ל:

1. הדלקת אש.

2. פעילות שאיננה ביום הפעילות ו/או שעות הפעילות.

3. פעילות שאיננה בתחומי השבט.

שם המדריך:*
טלפון זמין בזמן הפעילות*
מייל האחראי*
על מנת להחזיר אישור והנחיות
גדוד:*
תאריך*
מיקום*
האם מעורבת הדלקת אש?
כן לא
אם כן, תאר את פעילות האש*
אם מעורבת בפעילות הדלקת אש יש לקחת: מטף, ג’ריקן מים ומחבט שריפות
תיאור הפעילות:*
רשימת ציוד *
עמדת כיבוי אש, ציוד מיוחד שלא הייתם מוציאים לפעולה רגילה