zofim.org.il
  
 


 
שבט גלעד
חץ  הגשת פמ"ל-פעילות מחוץ לשבט\פעילות מיוחדת דף הבית » שבט גלעד »הגשת פמ"ל-פעילות מחוץ לשבט\פעילות מיוחדת

הטופס הנ"ל ישמש כל מדריך\פעיל\מרכז\שכב"גיסט שרוצה לעשות פעילות מחוץ לשבט לחניכים או לשכב"ג או לחלופין שרוצה לעשות פעילות מיוחדת כגון: מדורה ואו כתובת אש. את הבקשה יש להגיש שבועיים לפני הפעילות!!!

שם מגיש הבקשה*
תאריך הפעילות*
שעות הפעילות*
תיאור פעילות קצר*
שם הבוגר בפעילות
אם זה בשבט שם הפעיל\ה שעוזר\ת בפעילות
טלפון בוגר בפעילות*
נייד למקרה שזה לא באזור ביתי
האם המרכז\ת הצעיר\ה שלך עודכן על הפעילות הנ"ל?
לא כן קורל כן יובל כן מיתר כן מתן
מייל של מגיש הבקשה*
הגדוד\השכבה היוצאת לפעילות*
הערות
נא להוסיף בהערות אם כל הגדוד יוצא או רק קבוצה\אחווה מהגדוד,בנוסף אם יש לכם אז הערות שלכם לפעילות.