zofim.org.il
  
 


 
שבט אפיק
חץ  פמ"ל דף הבית » שבט אפיק »פמ"ל

 יש צורך בפמ"ל במקרים הבאים – הדלקת אש במהלך הפעילות, פעילות שאינה בימי הפעילות ו/או בשעות הפעילות, פעילות שאינה בתחומי השבט.

הפמ"ל נשלח באופן אוטומטי למרכזת השבט ומרכזת ההדרכה הבוגרת.

 

 אני מתחייב/ת לתנאים הבאים:

  • להודיע לרשג"דית/מלווה בתחילת וסיום הפעילות.
  • להמתין עד שאחרון החניכים הולך הביתה.
  •  לדאוג לנוכחות בוגר משך כל הפעילות.
  • להודיע למרכז השבט על כל אירוע חריג שקורה במהלך הפעילות (פציעת חניך, בעיות משמעת, וכד')
  • ידוע לי שאם לא אקבל את המייל חתום ע"י מרכזת השבט לא אוכל לבצע את הפעילות החריגה. 
שם השכב"גיסט*
פעילות*
תאריך הפעילות*
בחר את תאריך הפעילות
גדוד*
נא למלא את גיל המשתתפים
שעת תחילת הפעילות*
שעת סיום הפעילות*
שם הבוגר בפעילות*
טלפון הבוגר*
האם רכזת ההדרכה עודכנה בפעילות?
כן לא
מייל המדריך*
*לצורך שליחת אישור
תיאור הפעילות*
*אם הפעילות כוללת אש נא לציין את מקום הפעילות ואופן השימוש באש