zofim.org.il
  
 


 
שבט כרמל
חץ  פמ"ל שבטי דף הבית » שבט כרמל »פמ"ל שבטי

 

  יש צורך בפמ"ל במקרים הבאים:  

*הדלקת אש במהלך הפעילות 

*פעילות שאינה בימי הפעילות ו/או בזמן שעות הפעילות

*פעילות שאינה בתחומי השבט 

הפמ"ל נשלח באופן אוטומטי למרכזות השבט.  

אני מתחייב/ת לתנאים הבאים:

* להוציא את הפמ"ל עד יומיים לפני הפעילות! 

* להודיע לרשג"ד/ מלווה בתחילת וסיום הפעילות.  

*  להמתין עד שאחרון החניכים הולך הביתה.  

* לדאוג לנוכחות בוגר במשך כל הפעילות.

* להודיע למרכז השבט על כל אירוע חריג שקורה במהלך הפעילות (פציעת חניך, בעיות משמעת וכד')

* ידוע לי שאם לא אקבל את המייל חתום ע"י מרכזת השבט לא אוכל לבצע את הפעילות החריגה. 

שם השכב"גיסט*
סוג הפעילות*
תאריך הפעילות*
גדוד- גיל החניכים*
שעת תחילת הפעילות*
לא ניתן להתחיל פעילות לאחר השעה 20:00
שעת סיום הפעילות*
לא ניתן לסיים פעילות אחרי השעה 21:00
שם הבוגר בפעילות*
טלפון הבוגר*
האם רכז ההדרכה והרשג"ד עודכנו בפעילות?
כן לא
מייל המדריך*
לצורך שליחת אישור
תיאור הפעילות*
אם הפעילות כוללת אש נא לציין את מקום הפעילות ואופן השימוש באש