zofim.org.il
  
 


 


ייעוד תנועת הצופים:

 

תנועת הצופים העבריים בישראל, תנועת נוער ציונית, המקימה ומפתחת מרחבי חינוך צופי, למגוון קהילות בכל רחבי הארץ.
 
מחנכת את חניכיה ומעודדת את בוגריה להיות אזרחים מעורבים המקיימים הלכה למעשה את מידות הצופה ואת ההבטחה הצופית.
 
התנועה מושתתת על רוח התנדבות ומחויבות של בני הנוער. עשייה זו נתמכת על ידי רשת מקצועית של מתנדבים ואנשי חינוך. 
 
אהבת הארץ והעם היא בלב הצופה. אנו פועלים להעמקת זהות יהודית- ישראלית המשלבת בין המורשת של העם היהודי על מגזריו השונים, לבין התרבות וההוויה המתגבשת במדינת ישראל.
 
תנועת הצופים מטפחת חיים קבוצתיים דמוקרטייםשואפת לשינוי פני החברה, לשמירה על כבוד האדם וחירותו, תוך יצירת מכנה משותף וערבות הדדית בין שונים-שווים בחברה הישראלית. מתוך כך, תנועת הצופים מהווה מרחב בטוח, בו מאפשרים לכל חניך לפתח  את יכולותיו ולהיות אזרח תורם ונתרם בחברה.
 
התנועה היא חלק מתנועת הצופים העולמית ופועלת עם הסתדרויות הצופים האחרות "במסגרת התאחדות הצופים והצופות בישראל".

 

 

פרסם כתבה »