zofim.org.il
  
 


 

 

שלב שלישי - הצבת מטרות
לאחר ביצוע שיקוף המצב, נציב מטרות במספר רמות:
גדודיות (לכל חניכי הגדוד) וקבוצתיות (לכל חניכי
הקבוצה).
מטרות אילו הן כמובן נוספות למטרות האישיות שנקבעו לכל חניך וחניך במיפוי הפרטני
 

 

 

מטרות הטיול (בנוסף למטרות האישיות שהוגדרו לכל חניך)

רמה

מס"ד

מטרה

פרסם כתבה »