zofim.org.il
  
 


 


שלב רביעי- קידום ערכים צופיים בטיול

"הצופה אוהב את החי והצומח" נאמר  במידות הצופה. אהבת החי והצומח, אהבת הארץ בכלל,
נובעת בעיקר מהכרת הארץ והבנת הארץ.
נושא זה חשוב לנו בהקשר רחב יותר.


כגוף מחנך ישנה חשיבות בהקניית ידע כללי על ארצנו בכלל ועל אזור הטיול בפרט.

הכרות עם הטבע והסביבה מזמן לנו מפגש עם מגוון רחב של תחומים.
מומלץ לצאת לטיול ההכנה עם טבלת מצאי שאותו ממלאים במהלך הטיול
ולאחר מכן ניתן לבנות על בסיס המצאי שבשטח את ההדרכה.

 

*שימו לב - תוכן דף זה בצרוף נספחים נמצא זמין להורדה בתחתית דף זה

 

 

לפני כתיבת תכנית ההדרכה לטיול, נרכז את הערכים המובילים בטבלה הבאה
ונשאל את עצמינו כיצד נוכל להוביל כל מטרה לקראת הטיול
(בפעולות, שיחות אישיות, טיול ההכנה...),
וכיצד נביא אותם לידי ביטוי בטיול עצמו