zofim.org.il
  
 


 

 

 שלב שביעי - משוב לאחר הטיול

שלב מאוד משמעותי בטיול הוא למעשה שלב הפקת הלקחים בו נוכל להפיק לקחים לשימור ולקחים
לשיפור לקראת המפעל הבא.

את המשוב נקיים במספר רמות:
רמה
קבוצתית ורמה צוותית. במשוב ניתן גם לבחון את מדדי ההצלחה שהצבנו כיעד בתחילת התהליך.

 

 

קריטריון
רמה צוותית
רמה קבוצתית
הדרכה
פרסם כתבה »